Doç. Dr. Bilge BAŞ
Doç. Dr. Bilge BAŞ
Gastroenteroloji
İlgili Haberler
 • 1993-1999; Lisans, Tıp Fakültesi   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1999-2004; Tıpta Uzmanlık, İç Hastalıkları,İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği
 • 2007-2011; Tıpta Uzmanlık, Gastroenteroloji, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği
 • Görevler:
 • 2004-2004; İç Hastalıkları Uzmanı, Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi
 • 2004-2005; İç Hastalıkları Uzmanı, Özel Bodrum Hastanesi
 • 2005-2006; İç Hastalıkları Uzmanı, New Zeland Goverment Hospital (Observer)
 • 2011-2013 ; Gastroenteroloji Uzmanı, Uşak Devlet Hastanesi
 • 2013-2017; Gastroenteroloji Uzmanı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
 • 2017-2018; Doktor Öğretim Üyesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı,
 • 2018- 2021 Mart ; Gastroenteroloji Uzmanı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği
 • 2021 Mart- 2022 Mart; Gastroenteroloji Doçenti, Öğretim Görevlisi Eğitim Sorumlusu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği
 • 2022 Eylül –Halen; Gastroenteroloji Doçenti, Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Tez
İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Nonalkolik Steatohepatit Tedavisinde N-Asetil Sistein ile fibrozis skorunda gerileme olur mu? Şişli Etfal EAH, 2001

Gastroenteroloji Uzmanlık Tezi:Hepatit B’ li Hastalarda Bulaş Yolları Ve Hijyen Davranışı A

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 Haydar Adanır, Bilge Baş, Betul Pakoz, Süleyman Günay, Hakan Camyar, Muge Ustaoglu Endoscopic Findings of Gastro-Esophageal Reflux Disease in Elderly and Younger Age Groups.Front Med (Lausanne). 2021 Dec 10;8:606205 (SCI)

A.2 Bilge Baş, Pakoz ZB. Endoscopic evaluation of patients with colonic wall thickening detected ON computed tomography. Acta Clin Croat. 2020 Sep;59(3):463-468. (SCIE)

A.3 Baş Bilge, Dinç Bülent (2020). Helicobacter pylori-relatedprecancerous lesions in Turkey:a

retrospective endoscopicsurveillance study. CROATIAN MEDICAL JOURNAL, 61(4), 319-325., Doi:

10.3325/cmj.2020.61.319. (SCIE)

A.4 Baş Bilge (2016). Determination of Various Factors Effective in Constipation A Common Practice.

Studies on Ethno-Medicine, 10(2), 229-240. (SSCI)

A.5 Dinç Bülent, Oskay Alten, Enver Dinç Selcan, Baş Bilge (2015).New parameter in diagnosis of acute appendicitis Platelet distribution width. World Journal of Gastroenterology,

21(6), 1821-1826., Doi: 10.3748/wjg.v21.i6.1821. (SCIE)

A.6 Dınc Bulent,Dusen Serdar,Ay Nurettın,Selcan Enver Dınc, , Baş Bilge,Ugur Dogan,Alten Oskay (2015). Platelet FunctionParameters in Management of Hepatic Hydatid Disease A Case Controlled Study. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(3), 3869-3875. (SCIE)

A.7 Burhan Mayır, Cemal Ozben Ensarı, Tugrul Cakır, Aslaner Arıf, Baş Bilge (2015). Laparoscopic Cholecystectomy In Geriatric Patients. Turkish Journal Of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 18(2), 110-114. (SCIE)

A.8 Baydar Behlul, Serın Ayfer, Cekıc Cem, Baş Bilge, Aslan Fatıh, Belkıs Unsal (2014). Safety Of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography İn Patients 80 Years Of Age And Older. Przegl?D Gastroenterologiczny , Gastroenterology Rewiew, 9(4), 227-231. (Uluslararası dergi)

A.9 Baş Bilge, Bulent Dınc, Erkan Oymacı, Mayır Burhan, Umut Rıza Gunduz (2015). What Are The Endoscopic And Pathological Characteristics Of Colorectal Polyps. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 16(13), 5163-5167. (Uluslararası dergi)

A.10 Baş Bilge, Oymacı Erkan, Urgancı Ayvaz Ulaş, Ciyiltepe Hüseyin, Dinç Bülent, Ceyhan Kara Hacer (2015).Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Yaşlı Hastalarda Vücut Kitle Endeksinin İşlem Süresi Ve Morbidite Üzerine Etkisi. Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 7(3), 234-237., Doi: Doı: 10.4328/Jcam.3279. (Uluslararası dergi)

A.11 Baş Bilge, Oymacı Erkan, Dinç Bülent (2015). Akut Üst Gis Kanamalı Olguların Sonuçlarının değerlendirilmesi Bir Devlet Hastanesi Deneyimi. Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 6(3), 362-365., Doi: Doı: 10.4328/Jcam.3101. (Uluslararası dergi)

A.12 Dinç Bülent, Gündüz Umut Rıza, Baş Bilge, Kahraman Ay Nuray, Öner Osman Zekai, Gömceli İsmail (2016). The Efficacy Of İntravenous Hyoscine-N-Butylbromide During Colonoscopy: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study.. Acta Gastroenterol Belg, 79(2), 179-185. (Uluslararası dergi)

A.13 Baş Bilge,Oymacı Erkan (2017). Do We Provide Enough Nutrition İn Geriatric Patients With Percutan Endscopic Gastrostomy?. Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 8(4), 271-275., Doi: 10.4328/Jcam.4981. (Uluslararası dergi)

A.14 Baş Bilge, Öztürk Durmaz Şenay, Çelik Mehmet (2019). The Incidence Of Diabetes Mellitus İn

Hepatitis C Infection İn Turkey. International Journal Of Research Studies İn Medical And Health

Sciences, 4(4), 1-3. (Uluslararası dergi)

A.15 Baş Bilge (2021) Comparison of Rifaximin and Trimebutin Maleate Treatment for Irritable Bowel Syndrome with Constipation and Diarrhea. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 197-203 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.20438.(Uluslararası dergi)

B. Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında basılan bildiriler (Sözlü bildiri) :

B.1 Baş Bilge, Kadir Serkan Türel, Eno Pengili (2021). İntraoperatif kolonoskopi ile doğru cerrahi. 38. Ulusal Gastroenteroloji haftası

B.2 Adanır Haydar, Baş Bilge (2019). Diare baskın irritabl bağırsak sendromunda Rifaksimin ve

güncel tedavinin karşılaştırılması. 4. Uluslararası sağlık bilimleri ve aile hekimliği kongresi.

B.3 Baş Bilge, Süer Hüseyin Kaya (2018). Ülseratif Kolit ve Fekal Transplantasyon.2.Uluslararası

İnsan Mikrobiyotası: Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi.

B.4 Baş Bilge (2018).Hepatit B tedavisinde aile içi ve diğer olası bulaş yolları. 2. Uluslararası, 20.

Ulusal Halk sağlığı kongresi, (Tam metin bildiri).

B.5 Baş Bilge (2018). Dispepsinin ardında yatan gerçek: Çölyak hastalığı. 9. Uluslarası Aile hekimliği

kongresi, (Tam metin bildiri).

B.6 Baş Bilge (2018). Halitozis, dispepsi ve Helikobakter Pilori eradikasyon tedavisi: uzun dönem sonuç. 35. Ulusal Gastroenteroloji haftası

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 Baş Bilge,Oymacı Erkan,Adanır Haydar (2017). Non alkolik steatohepatit tedavisinde N-Asetil

Sistein kullanımı.İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 21(1), 15-21.

D.2 Baş Bilge (2017). Hepatit B prevelansı ve aile içi bulaşım yolları. Akademik Gastroenteroloji

Dergisi, 16(1), 12-17.

D.3 Baş Bilge,Oymacı Erkan,Paköz Zehra Betül (2019). Endoscopic evaluation of patients with gastric wall thickening detected with computed tomography. Laparoscopic Endoscopic Surgical Science,26(1), 1-4., Doi: 10.14744/less.2019.64436.

D.4 Baş Bilge,Oymacı Erkan (2019). Soliter Rektal Ülser sendromu: Gizlenen etyoloji, basit tedavi.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 23(3), 202-207.

D.5 Baş Bilge (2019). Duodenal darlık Helikobakter Pilori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?. Akademik

gastroenteroloji dergisi, 18(1), 12-15., Doi: 10.17941.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 Baş Bilge (2018). Halitozis, dispepsi ve Helikobakter Pilori eradikasyon tedavisi: uzun dönem

sonuç. 35. Ulusal Gastroenteroloji haftası, (Kontrol No: 5201300)

G. Diğer Yayınlar :

G.1 Makale Derleme: Baş Bilge, Çekin Ayhan Hilmi (2019). Bacterial infections in cirrhotic

G.2 Derleme Makale : Baş Bilge, Çekin Ayhan Hilmi (2020). Karaciğer Kistik Hastalıklarına

Yaklaşım. Güncel Gastroenteroloji Dergisi, 24(1), 30-34.(Derleme Makale).

G.3 Derleme Makale : Baş Bilge, Çekin Ayhan Hilmi (2018). Otoimmün Karaciğer Hastalıkları Ve Gebelik. Güncel Gastroenteroloji, 22(1), 48-51.(Derleme Makale).

G.4 Makale Vaka Takdimi : Alper Emrah, Baş Bilge, Aslan Fatih,Zafer Buyraç,Ünsal Belkıs (2010). Penisillin Tedavisine Bağlı Olarak Konvülziyon Geçiren Abdominal Pelvik Vehepatik Abseleri Olan Hasta Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 49(3), 217-220.(Vaka Takdimi),

G.5 Makale Vaka Takdimi : Baydar Behlül, Alper Emrah, Baş Bilge, Aslan Fatih (2010). Anal Bölgede Malign Dev Kondilom. Ege Tıp Dergisi, 49(2), 129-133.(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2801153))

G.6 Makale Vaka Takdimi :Baş Bilge, Ünlü Muharrem, Dinç Bülent, Oymacı Erkan, Çoker Ahmet (2015).Cerrahi ile tani konulabilen Fasciola hepatica olgusu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 14(2),75-78.(Vaka Takdimi).

G.7 MAKALE Vaka Takdimi :Baş Bilge (2016). Nadir bir olgu: anabolik steroidlere bağlı karaciğer sirozu. Akademik gastroenteroloji, 15(2), 90-91.(Vaka Takdimi).

G.8 Kitap : Baş Bilge, Aksöz Mehmet Kadir, Yazıcıoğlu Nafi, Buyraç Zafer ,Özcan Arı Fulya, Alper Emrah (2017). Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi.İzmir Güven Kitapevi.

G.9 Kitap : Baş Bilge, Ünsal Belkıs,Arabul Mahmut,Alper Emrah,Çekiç Cem,Kandemir Altay,Paköz Betül (2012). Harrison's Principles Of İnternal Medicine. Nobel Tıp Kitapevleri.

G.10 Editörlük: Baş Bilge (2019). Kocatepe Tıp Dergisi.

G.11 Bildiri : Dinç Bülent, Baş Bilge, Çiyiltepe Hüseyin, Ceylan Hakan Multipl Dev Jejunal Divertikülü

olan gastrik outlet sendromlu hastada laporoskopik gastroenterostomi. 12. Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Kongresi(Pb 161), 99. Basım Tarihi : 30/10/2020 11:15:10 Sayfa: 3

G.12 Bildiri : Alper Emrah,Buyraç Zafer, Aslan Fatih, Baş Bilge, Çekiç Cem, Ünsal Belkıs. Üst Gastrointestinal Sistem Subepitalyal Lezyonlarının EUS İle Değerlendirilmesi Ve Etyolojik Faktörler. 27. UlusalGastroenteroloji Haftası(P58), 87.

G.13 Bildiri : Alper Emrah, Çelik Mustafa, Baş Bilge, Arabul Mahmut,Ünsal Belkıs Aktif Özofagus Varis Kanamalarının İlk 6 Saatte Bant Ligasyonu İle Tedavisi Etkin Ve Güvenilir Midir?. 27. Ulusal GastroentEroloji Haftası.

G.14 Bildiri : Yılmaz Hüsnü, Cantürk Fatih, Kandemir Altay, Baş Bilge, Ünsal Belkıs Alt Gastrointestinal Sistem Kanaması İle Başvuran Hastalarda Kolonoskopi Sonuçlarımız. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası(P78), 95.

G.15 Bildiri : Baş Bilge,Çelik Mustafa,Baydar Behlül,Vatansever Sezgin,Alper Emrah,Aksöz. Koroziv Madde Alımları: Suicid Mi? Dikkatsizlik Mi?. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 3428570))

G.16 Bildiri : Vatansever Sezgin, Serin Ayfer, Baş Bilge, Alper Emrah, Aslan Fatih. Mide Malign Epitalyal Tümörlerinin Değerlendirilmesi. 26.UlusalGastroenetroloji Haftası, (Kontrol No: 3428564))

G.17 Bildiri : Çelik Mustafa, Baş Bilge, Aksöz Mehmet Kadir, Ünsal Belkıs. Klatskin Tümörünün Palyatif Tedavisinde KlinikDeneyimimiz. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 3428586))

G.18 Bildiri : Paköz Betül, Baş Bilge, Akpınar Zehra, Kandemir Altay, Aslan Fatih,Alper Emrah,Onur Cengiz,Ünsal Belkıs İBS Semptomları İle Başvuran Hastalarda Kolonoskopi Bulgularımız. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası(P337), 186, (Kontrol No: 2801748))

G.19 Bildiri : Baydar Behlül, Baş Bilge, Alper Emrah, Aslan Fatih. Karaciğer Hidatik Kistleri Sonrası Safra Kaçaklarında Ercp Yeterli Midir?. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 3428591))

G.20 Bildiri : Aslan Fatih,Serin Ayfer,Çekiç Cem,Çelik, BaşBilge, Akpınar Zehra,Ünsal Belkıs Peptik Özofajit, Malignite Nedeniyle Operasyon Ve Radyoterapi Buji Dilatasyon Başarısını Olumsuz Etkiler Mi?. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 3428597))

G.21 Bildiri : Aslan Fatih,Alper Emrah, Baş Bilge,Ünsal Belkıs Buzdağının Görünen Yüzü Transaminaz Yüksekliği, Görünmeyen Yüzü?. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 3428575))

G.22 Bildiri : Baş Bilge, Çekin Ayhan Hilmi Hepatosellüler Kanserli Hastalarımızın Alfa Feto Protein Oranı Tek Merkez Deneyimi. 36.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 6091007))

G.23 Bildiri : Kandemir Altay,Arabul Mahmut,Alper Emrah,Baş Bilge ,Buyraç Zafer,Ünsal Belkıs 65 Yaş Ve Üzeri Ercp Yapılan Hastalarda Retrospektif Sonuçlarımız. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası(P31), 76, (Kontrol No: 2801821))

G.24 Bildiri : Aslan Fatih,Alper Emrah, Baş Bilge,Ünsal Belkıs Kolanjitin Nadir Sebebi; Fasiola Hepatika. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 3428568))

G.25 Bildiri : Baş Bilge,Çelik Mustafa,Baydar Behlül,Alper Emrah,İmir Serin Ayfer,Aslan Fatih,Zafer Buyraç,Aksöz Mehmet Kadir,Ünsal Belkıs Koroziv Madde Alımında Kontrol Endoskopi Gerekli Mi. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası(P 168), 114.

G.26 Bildiri : Baydar Behlül ,Baş Bilge, Vatansever Sezgin,Aksöz Mehmet Kadir,Tarcan Ercüment,Ünsal Belkıs Pankreas Ve Distal Koledok Tümörlerinde Lokal Yayılımı Tanımlamada Eus Un Tek Başına Etkinliği. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası(P360), 195, (Kontrol No: 2801782))

G.27 Bildiri : Paköz Betül, Baş Bilge,Sezgin Vatansever, Nafi Yazıcıoğlu, Ünsal Belkıs Midenin Benign Ve Malign Lezyonları Radyolojik Tanı Yöntemlerinin Değeri. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası(P312), 193, (Kontrol No: 2801949))

G.28 Bildiri : Aslan Fatih,Alper, Baş Bilge,Vatansever Sezgin,Paköz Betül,Kandemir Altay,Cantürk Fatih,Çelik Mustafa,Arabul Mahmut,Zafer Buyraç,Yazıcıoğlu Nafi,Imir Serin Ayfer,Akpınar Zehra,Ünsal Belkıs Kolorektal Kanserler Hala Aynı Muhitteler Yerlerini Değiştiren Ne. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası(P127), 116, (Kontrol No: 2801923))

G.29 Bildiri : Aslan Fatih,Çekiç Cem,Baş Bilge,Çelik Mustafa,Ünsal Belkıs Kolon Polipleri Tespit Edildiği Anda Çıkarılmalıdır. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 13178395298-1034.13-23 Basım Tarihi : 30/10/2020 11:15:10 Sayfa: 4

G.30 Bildiri : Alper Emrah ,Baş Bilge,Aslan Fatih,Zafer Buyrac,Ünsal Belkıs Batın İçi Pelvik Abseleri Olan Tedavi Sonrasında İlaca Bağlı Konvulsion Geçiren Aktinomikoz Vaka Sunumu Ve Literatür İncelenmesi. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası(P214), 133, (Kontrol No: 2801702))

G.31 Bildiri : Baş Bilge,Dinç Bülent,Ceylan Hakan,Hüseyin Çiyiltepe,Nazif Hikmet Aksoy Kolonoskopi İle Saptanan İntestinal Endometriozis Nadir Bir Olgu Sunumu. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi(Pb 144), 93, (Kontrol No: 2800516))

G.32 Bildiri : Baş Bilge,Oymacı Erkan Peg Uygulanan Geriatrik Hastalarda Vücut Kitle İndeksinin İşlem Süresi Ve Morbideite Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Kongresi(Pb 073), 74, (Kontrol No: 2801600))

G.33 Bildiri : Baş Bilge,Erkan Oymacı,Gündüz Umut Rıza,Burhan Mayır Kolorektal Poliplerin Endoskopik Ve Patolojik Karakteristiği Nedir ?. 12. Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Kongresi(Pb 079), 75, (Kontrol No: 2801579))

G.34 Bildiri : Durmaz Şenay, Baş Bilge İnterferon Tedavisi Alırken Gebe Kalan Bir Hepatit B Olgu Sunumu. Xııı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, (Kontrol No: 3428515))

G.35 Bildiri : Baş Bilge Çölyak Hastalarının Klinik Ve Laboratuar Özellikleri. 13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi(Ps085), 151, (Kontrol No: 2802055))

G.36 Bildiri : Çiyiltepe Hüseyin ,Baş Bilge, Aday Ulaş,Gündeş Ebubekir,Çetin Durmuş Ali Paraözofagal Herniye Bağlı Kronik Gastrik Volvulus: Nadir Bir Olgu Sunumu. Xııı. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, (Kontrol No: 3428530))

G.37 Bildiri : Baş Bilge Atrofik Gastritin Endoskopik Bulgusu Anlamlı Mı?. 13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi(Ps012), 119, (Kontrol No: 2801999))

G.38 Bildiri : Baş Bilge,Umut Rıza Gündüz,Dinç Bülent Abo Ve Rh Kan Grubunun Türk Hastalarda Gastrit Ülser Ve Mide Kanseri İle İlişkisi. 13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi(Ps029), 127, (Kontrol No: 2802042))

G.39 Bildiri : Durmaz Şenay, Baş Bilge Poliklinikten Takip Edilen Hepatit B Olgularının Değerlendirilmesi. Xııı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, (Kontrol No: 3428518))

G.40 Bildiri : Baş Bilge,Baş Mehmet Ali,Adanır Haydar Bağırsak- Mesane Disfonksiyonu: İrritabl Bağırsak Sendromu Ve Aşırı Aktif Mesane. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası

N. ATIF SAYILARI :

SSCI, SCIExp, AHCI Alan endeksleri Diğer

N.1 Safety of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in patients 80 years of age and older (Dr.Sonrası )YAYINLAR/Özgün Makale/2014/Atıf Alınan Eser id:2800398

N.2 New parameter in diagnosis of acute appendicitis Platelet distribution width (Dr.Sonrası )YAYINLAR/Özgün Makale/2015/Atıf Alınan Eser id:2799926

N.3 Platelet Function Parameters in Management of Hepatic Hydatid Disease A Case Controlled Study (Dr.Sonrası )YAYINLAR/Özgün Makale/2015/Atıf Alınan Eser id:2800025

N.4 What are the Endoscopic and Pathological Characteristics of Colorectal Polyps (Dr.Sonrası )YAYINLAR/Özgün Makale/2015/Atıf Alınan Eser id:2800573

N.5 Akut Üst Gis Kanamalı Olguların SonuçlarınınDeğerlendirilmesi Bir DevletHastanesi Deneyimi (Dr.Sonrası )YAYINLAR/Özgün Makale/2015/Atıf Alınan Eser id:2800754

N.6 Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Yaşlı Hastalarda Vücut KitleEndeksinin İşlem Süresi ve Morbidite Üzerine Etkisi

N.7 The efficacy of intravenous hyoscine-N-butylbromide during colonoscopy: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study.Özgün Makale/2016/Atıf Alınan Eser id:6158997

Editörlük

Kocatepe Tıp Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Konuk Editör, aa

Üniversite Dışı Deneyim

Sertifika

İyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitim kursu, Klinik çalışmalarda etik

kurallar ve klinik araştırma nasıl yapılır ile ilgili eğitim kursu., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Sertifika, 01.09.2020 -02.09.2020 (Ulusal)

Tercüme

Harrison, Gastrointestinal sistem hastalıklarıAkut apandist ve peritonit bölümü çevirisi, Türkiye,

Tercüme, 05.09.2014 -05.09.2014 (Ulusal) 2.

Üst gastrointestinal sitem endoskopisi Eğitim el kitabı, Üst gastrointestinal sitem endoskopisiPEG

takılması, endikasyonlar, kontrendikasyonlarDuodenal tüp takılmasıPEJ özel olgular, tüp yerleştirme

bölümleri çevirisi, Türkiye, Tercüme, 01.01.2014 -01.01.2014 (Ulusal)araştırması, İzmir Atatürk EAH 2011